USB רשמי טמפרטורה

USB רשמי טמפרטורה ניידים חד פעמיים ורב פעמיים

Single Use & Multi Use USB Temperature Data Loggers

רשמי הטמפרטורה מיוצרים בתקני אבטחת איכות ובטיחות המוצרים

GDP (Good Distribution Practice)

HACCP


הפרמטרים של רשמי הטמפרטורה החד פעמיים מוגדרים מראש על ידי הלקוח והלקוח מקבל את הרשמים על פי הגדרתו. הפרמטרים של רשמי הטמפרטורה הרב פעמיים מוגדרים ע"י הלקוח בעזרת תוכנה המסופקת עם הרשמים


הפרמטרים שניתן להגדיר הם: השהיית התחלת רישום, מרווח הזמן בין קריאות, סף התראת טמפרטורה עליון וסף התראת טמפרטורה תחתון


זיכרון הרשמים

עד 14400 קריאות

 

דיוק הקריאה

0.5°C


תחום העבודה של הרשמים

-30°C ~ +70°C 


הגנה נגד מים על פי תקן

IP67


הרשמים כוללים לחצן להפעלה ועצירה ושתי נורות לד: ירוקה (או.קיי) – לחיווי על מצב עבודה תקין, אדומה (התראה)– לחיווי על התראה עקב חריגה מסף הטמפרטורה שנקבע מראש


הרשמים עומדים בתקנים

EN12830

FCC

RoHs

ISO9005-1

FDA 21 CFR Part 11


דגמי הרשמים


Lockreal

  תומך ביצירת דוח אוטומטי שלא ניתן לשינוי כאשר מחברים אותו למחשב

PDF Read Only


בנוסף ניתן לקרוא את הנתונים ע"י תוכנה ייעודית ולייצא לקבצים

Excel & PDF


LockERP

תומך ביצירת דוח אוטומטי שלא ניתן לשינוי מסוג

.CSV


בנוסף ניתן לקרוא את הנתונים ע"י תוכנה ייעודית ולייצא לקבצים

Excel & PDF


Lockfresh

ניתן לקרוא את הנתונים ע"י תוכנה ייעודית ולייצא לקבצים

Excel & PDF