QR Code אינדיקטורי טמפרטורה

QR Code אינדיקטורי טמפרטורה

QR Code Temperature Indicators

הורדות

אינדיקטורי הטמפרטורה מיוצרים בתקני אבטחת איכות ובטיחות המוצרים

GDP (Good Distribution Practice)

HACCP


הפרמטרים של האינדיקטורים מוגדרים מראש על ידי הלקוח והלקוח מקבל את האינדיקטורים על פי הגדרתו


הפרמטרים שניתן להגדיר הם: מרווח הזמן בין קריאות, סף התראת טמפרטורה עליון וסף התראת טמפרטורה תחתון


דיוק הקריאה

0.5°C


תחום העבודה של הרשמים

-30°C ~ +70°C 


הגנה נגד מים על פי תקן

IP67


האינדיקטורים כוללים לחצן להפעלה ועצירה ונורת לד לחיווי על התראה עקב חריגה מסף הטמפרטורה שנקבע מראש


האינדיקטורים עומדים בתקנים

EN12830

FCC

RoHs

ISO9005-1